लघुलेखक, लघुटंकलेखक, जवान, जवान-नि-वाहन चालक, चपराशी पदांसाठी भरती

शैक्षणिक पात्रता: 

– लघु लेखक (निम्म श्रेणी): 10 वी उत्तीर्ण + 100 श.प्र.मि. लघुलेखन + इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. व मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. परीक्षा उत्तीर्ण. – लघुटंकलेखक: 10 वी उत्तीर्ण + 80 श.प्र.मि. लघुलेखन + इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. व मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. परीक्षा उत्तीर्ण. – जवान: 10 वी उत्तीर्ण. – जवान-नि-वाहनचालक:  07 वी उत्तीर्ण + वाहनचालक परवाना. – चपराशी: 10 वी उत्तीर्ण.

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 01 डिसेंबर 2023